Chào mừng quý vị đến với website của Lê Thanh Tùng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

SKKN: Nghi thức Đội Viên

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 02h:37' 27-07-2010
Dung lượng: 19.6 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
LÅÌI NOÏI ÂÁÖU

Cuìng våïi thåìi gian lëch sæí måí ra træåïc màõt chuïng ta laì nhæîng chán tråìi räüng låïn. Thãú kyí XXI nhán loaûi âang âæïng træåïc ngæåîng cæía cuía thãú kyí måïi våïi nhæîng biãún âäüng låïn âaî ghi laûi dáúu áún âáûm neït cho chiãún læåüc phaït triãøn giaïo duûc âaìoì taûo Viãût Nam noïi chung vaì åí Quaíng Trë noïi riãng. Váûy âãø náng cao cháút læåüng giaïo duûc toaìn diãûn thãú hãû treí, taûo cho hoü coï âuí nàng læûc pháøm cháút âaïp æïng âæåüc yãu cáöu cuía sæû nghiãûp cäng hoïa - hiãûn âaûi hoïa âáút næåïc, xáy dæûng mäüt xaî häüi cäng bàòng vàn minh theo Nghë quyãút cuía Âaíng. Viãûc náng cao cháút læåüng giaïo duûc âaìo taûo cuía ngaình Giaïo duûc laì mäüt âoìi hoíi bæïc thiãút coï yï nghéa then chäút. Nháûn thæïc âæåüc táöm quan troüng cuía nãön giaïo duûc noïi chung maì cuû thãø laì nhæîng ngæåìi laìm cäng taïc giaïo duûc, täi muäún âoïng goïp mäüt pháön nhoí beï cuía mçnh vaìo sæû nghiãûp chung cuía âáút næåïc.
Våïi khaí nàng vaì tám huyãút cuía mçnh täi âaî choün váún âãö naìy âãø nghiãn cæïu nhàòm âem laûi mäüt säú kinh nghiãûm trong cäng taïc giaíng daûy cuîng nhæ trong cäng taïc Âäüi nhàòm giaïo duûc hoüc sinh åí træåìng THCS. Âãø hoaìn thaình âãö taìi naìy täi âaî âæåüc sæû giuïp âåî nhiãût tçnh cuía caïc anh, chë phuû traïch trong Liãn âäüi. Tuy âaî coï nhiãöu cäú gàõng nhæng chàõc seî khäng traïnh khoíi sæû sai soït, váûy mong sæû giuïp âåî vaì uíng häü cuía quyï cáúp laînh âaûo.
Täi xin chán thaình caím ån!

Giaïo viãn TPT: Lã Thanh Tuìng


I. LYÏ DO CHOÜN ÂÃÖ TAÌI:
Nhæ chuïng ta âaî biãút nghi thæïc Âäüi laì nhæîng quy âënh mang tênh âiãöu lãû cuía täø chæïc Âäüi TNTP Häö Chê Minh. Vç váûy nghi thæïc Âäüi phaíi coï sæû thäúng nháút chênh xaïc trong táûp luyãûn, sinh hoaût haìng ngaìy cuía caï nhán vaì táûp thãø Âäüi
Trong thæûc tãú hiãûn nay nghi thæïc Âäüi laì mäüt pháön khäng thãø thiãúu åí caïc træåìng phäø thäng båíi leî nghi thæïc laì mäüt phæång tiãûn giaïo duûc cuía Âäüi våïi nhæîng biãøu hiãûn quy âënh bàòng ngän ngæî hçnh thæïc tæåüng træng, thuí tuûc, nghi lãù vaì âäüi nguî... Nghi thæïc Âäüi goïp pháön maûnh meî vaìo viãûc xáy dæûng phæång phaïp giaïo duûc toaìn diãûn mang neït âàûc træng cuía Âäüi.
Trong âoï näøi báût laì giaïo duûc yï thæïc kyî luáût, tæ thãú taïc phong vaì tinh tháön táûp thãø. Taûo nãn tçnh caím gàõn boï âoaìn kãút thæång yãu giuïp âåî láùn nhau âãø cuìng tiãún bäü. Khäng nhæîng thãú nghi thæïc Âäüi coìn giuïp caïc em Âäüi viãn coï thãø læûc cæåìng traïng, khoeí maûnh, nhanh nheûn, thaïo vaït goïp pháön taûo veí âeûp cho ngæåìi âäüi viãn. Hoaût âäüng nghi thæïc Âäüi täút seî taûo thaình thoïi quen nãö nãúp trong sinh hoaût haìng ngaìy cho táûp thãø vaì caï nhán âäüi viãn nhæ: trang phuûc goün gaìng saûch seî, ra vaìo låïp âuïng giåì quy âënh, tráût tæû, vãû sinh ngàn nàõp.
Trong nhæîng nàm qua cäng taïc giaïo duûc vaì hæåïng dáùn nghi thæïc Âäüi âaî âæåüc chuï troüng vaì gàõn liãön våïi sæû phaït triãøn cuía caïc træåìng Tiãøu hoüc vaì THCS. Båíi leî nghi thæïc Âäüi laì mäüt hçnh thæïc hoaût âäüng phuì håüp våïi âiãöu kiãûn kinh tãú âáút næåïc âaïp æïng nhu cáöu håüp lyï vaì chênh âaïng cuía caïc em våïi viãûc sæí duûng nhiãöu phæång phaïp hæåïng dáùn âa daûng vaì phong phuï. Do âoï cháút læåüng ngaìy âæåüc náng cao.
Song trãn thæûc tãú váún âãö hæåïng dáùn nghi thæïc Âäüi cho Âäüi viãn coìn gàûp nhiãöu báút cáûp, nhiãöu træåìng hoüc váùn chæa chuï troüng âáöu tæ thåìi gian giaïo duûc nghi thæïc Âäüi, thãm vaìo âoï säø tay Âäüi viãn vaì caïc taìi liãûu tham khaío, saïch giaïo khoa, baïo âäüi chæa âaïp æïng âæåüc nhu cáöu hiãøu biãút cuía Âäüi viãn dáùn âãún caïc em chæa thæûc sæû yï thæïc âæåüc váún âãö giaïo duûc nghi thæïc Âäüi trong træåìng hoüc nhæ thãú naìo.
Mäüt váún âãö hãút sæïc quan troüng aính hæåíng træûc tiãúp âãún kãút quaí giaïo duûc nghi thæïc Âäüi âoï laì âäüi nguî giaïo viãn hæåïng dáùn pháön nhiãöu chæa âæåüc âaìo taûo qua caïc låïp chênh quy. Mäüt säú giaïo viãn daûy caïc phán män khaïc laìm giaïo viãn hæåïng dáùn nghi thæïc Âäüi nãn nhæîng giaïo viãn naìy laìm theo sæû hiãøu biãút vaì theo kinh nghiãûm thu âæåüc tæì thæûc tãú, do âoï chæa nàõm roî âæåüc âäúi tæåüng maì mçnh hæåïng dáùn âãø âæa näüi dung cáön trang bë cho phuì håüp. Nhæ chuïng ta âaî biãút ngæåìi hæåïng dáùn nghi thæïc Âäüi âæåüc xem laì "linh häön" cuía Âäüi, ngæåìi quyãút âënh âãún cháút læåüng giaïo duûc nghi thæïc Âäüi. Hån thãú næîa âäúi våïi HÂÂ Huyãûn Âakräng viãûc hæåïng dáùn nghi thæïc Âäüi cho Âäüi viãn âæåüc xem laì mäüt cäng taïc khaï måïi meí, chæa âæåüc phäø biãún räüng raîi ,chæa coï âiãöu kiãûn âáöu tæ nghiãn cæïu, Âäüi viãn pháön låïn chæa âæåüc laìm quen.
Chênh vç lyï do âoï maì täi choün âãö taìi nghiãn cæïu "Laìm thãú naìo âãø hoaût âäüng nghi thæïc Âäüi coï hiãûu quaí", nhàòm goïp pháön ngaìy mäüt náng cao cháút læåüng cho Âäüi viãn,
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓