Chào mừng quý vị đến với website của Lê Thanh Tùng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế đánh giá thi đua Chi Đội

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 02h:02' 27-07-2010
Dung lượng: 8.8 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
ÂÄÜI THIÃÚU NIÃN TIÃÖN PHONG HÄÖ CHÊ MINH
LIÃN ÂÄÜI TRÆÅÌNG THCS HÆÅÏNG HIÃÛP

QUY CHÃÚ ÂAÏNH GIAÏ THI ÂUA CAÏC CHI ÂÄÜI
NÀM HOÜC 2007- 2008

I.CAÏC NÄÜI DUNG ÂAÏNH GIAÏ:
Viãút chuí âãö åí baíng cuía låïp hoüc:
- Âeûp, âuïng thåìi gian quy âënh: + 20 âiãøm/láön.
- Âuïng thåìi gian quy âënh nhæng chæa âeûp: + 15 âiãøm/láön.
- Viãút sau thåìi gian quy âënh 01 ngaìy: - 10 âiãøm/láön.
- Viãút sau thåìi gian quy âënh 02 ngaìy: - 20 âiãøm/láön.
Ghi chuï: Säú âiãøm bë træì seî tàng lãn æïng våïi mäùi ngaìy laì 10 âiãøm, sau nàm ngaìy maì chæa viãút thç xem nhæ laì Chi âäüi âoï khäng thæûc hiãûn.
2. Âaût caïc giaíi vàn nghãû, càõm hoa, baïo tæåìng thaïng hoüc täút, HKPÂ...
- Giaíi A hoàûc giaíi nháút: + 30 âiãøm/ giaíi. - Giaíi C hoàûc giaíi ba: + 20 âiãøm/ giaíi.
- Giaíi B hoàûc giaíi nhç: + 25 âiãøm/ giaíi. - Giaíi Khuyãún khêch: + 15 âiãøm/ giaíi.
(Træåìng håüp âæåüc cäng nháûn thaïng hoüc täút: +10 âiãøm/thaïng)
3. Häö så chi âäüi:
- Xãúp loaûi täút: + 30 âiãøm/ láön. - Xãúp loaûi CÂ: - 20 âiãøm/ láön.
- Xãúp loaûi khaï: + 20 âiãøm/ láön. - Âæa âãún muäün 01 ngaìy: -10 âiãøm/ láön.
- Xãúp loaûi TB: + 10 âiãøm/ láön. - Âæa âãún muäün 02 ngaìy: -20 âiãøm/ láön.
Ghi chuï: Säú âiãøm bë træì seî tàng lãn æïng våïi mäùi ngaìy laì 10 âiãøm, sau nàm ngaìy maì chæa viãút thç xem nhæ laì Chi âäüi âoï khäng thæûc hiãûn.
4. Häüi thi âäú vui âãø hoüc hoàûc häüi thi tæång âæång.
a. Cáúp khäúi:
Giaíi nháút: + 20 âiãøm/ giaíi; Giaíi nhç: + 15 âiãøm/ giaíi; Giaíi ba (Khäúi coï 4 låïp): + 10 âiãøm/ giaíi.
b. Cáúp træåìng:
- Giaíi nháút: + 25 âiãøm/ giaíi. - Giaíi nhç: + 20 âiãøm/ giaíi.
- Giaíi ba: + 15 âiãøm/ giaíi. - Giaíi KK: + 10 âiãøm/ giaíi.
5.Hoüc sinh boí hoüc: - 50 âiãøm/HS:
6. Hoüc sinh vàõng trong caïc hoaût âäüng cuía træåìng, Liãn âäüi (táûp trung, khai giaíng, cäø âäüng, hoüc nghi thæïc ......):
- Khäng pheïp: - 02 âiãøm/HS. - Coï pheïp: - 01 âiãøm/HS.

7. Xãúp loaûi lao âäüng:
- Loaûi täút: + 100 âiãøm/hoüc kyì. - Loaûi khaï: + 70 âiãøm/hoüc kyì.
- Loaûi TB: + 20 âiãøm/hoüc kyì. - Loaûi CÂ: - 50 âiãøm/hoüc kyì.
8. Thæûc hiãûn chãú âäü baïo caïo,tuán thuí mäúc thåìi gian quy âënh.
- Chênh xaïc, âuïng thåìi gian quy âënh: + 10 âiãøm/láön.
- Sau thåìi gian quy âënh 01 ngaìy: - 10 âiãøm/láön.
- Sau thåìi gian quy âënh 02 ngaìy: - 20 âiãøm/láön.
Ghi chuï: Säú âiãøm bë træì seî tàng lãn æïng våïi mäùi ngaìy laì 10 âiãøm, sau nàm ngaìy maì chæa viãút thç xem nhæ laì Chi âäüi âoï khäng thæûc hiãûn.
9.Thæûc hiãûn chæång trçnh reìn luyãûn Âäüi viãn:
a.Cháút læåüng:
- Cháút læåüng täút: + 30/Chuyãn hiãûu. - Cháút læåüng khaï: +20/Chuyãn hiãûu.
- Cháút læåüng TB: + 10/Chuyãn hiãûu. - Cháút læåüng CÂ: - 30/Chuyãn hiãûu.
b.Thåìi gian
- Âuïng thåìi gian quy âënh: + 10 âiãøm/ Chuyãn hiãûu.
- Sau thåìi gian quy âënh 01 ngaìy: - 05 âiãøm/ Chuyãn hiãûu.
- Sau thåìi gian quy âënh 02 ngaìy: - 10 âiãøm/ Chuyãn hiãûu.
Ghi chuï: Säú âiãøm bë træì seî tàng lãn æïng våïi mäùi ngaìy laì 05 âiãøm, sau nàm ngaìy maì chæa viãút thç xem nhæ laì Chi âäüi âoï khäng thæûc hiãûn, Liãn âäüi seî tiãún haình kiãøm tra kãút quaí thæûc hiãûn cuía tæìng Chi âäüi.
10.Hoüc sinh âaût giaíi trong caïc kyì thi, cuäüc thi do cáúp trãn täø chæïc.
- Giaíi A hoàûc giaíi nháút: + 30 âiãøm/ giaíi. - Giaíi B hoàûc giaíi nhç: + 25 âiãøm/ giaíi.
- Giaíi C hoàûc giaíi ba: + 20 âiãøm/ giaíi . - Giaíi Khuyãún khêch: + 15 âiãøm/ giaíi.
11.Tyí lãû thu näüp quyî Âäüi:
a. Hoüc kyì I:
- Chæa näüp: -200 âiãøm
- Dæåïi 05%: -180 âiãøm
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓