Chào mừng quý vị đến với website của Lê Thanh Tùng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Nội quy Liên Đội

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:37' 27-07-2010
Dung lượng: 3.8 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
NÄÜI QUY CUÍA LIÃN ÂÄÜI

1. Âi hoüc phaíi âuïng giåì, màûc quáön xanh, aïo så mi (vaìo ngaìy thæï 2 màûc aïo så mi tràõng), phaíi mang khàn quaìng âoí, Âoaìn viãn phaíi âeo huy hiãûu Âoaìn, boí aïo vaìo quáön, khäng âi chán âáút.
2. Thæûc hiãûn nghiãm chènh taïc phong cuía ngæåìi hoüc sinh: Khäng màûc quáön Jeans, quáön boï, aïo saït, aïo bun. Khäng sån moïng tay, moïng chán, khäng âeo âäö trang sæïc âàõt tiãön. Nam hoüc sinh khäng âãø toïc daìi, kiãøu toïc khäng bçnh thæåìng, nhuäüm toïc.
3. Âãún låïp phaíi thuäüc baìi cuî, laìm baìi táûp åí nhaì, nghiãn cæïu træåïc baìi måïi, hàng say tham gia phaït biãøu xáy dæûng baìi, duûng cuû hoüc táûp phaíi âáöy âuí, saïch våí bao boüc cáøn tháûn, coï nhaîn. Phaíi xãúp haìng træåïc khi vaìo låïp, thæûc hiãûn âoüc nàm âiãöu Baïc Häö daûy, haït âáöu giåì, táûp thãø duûc vaì ca, muïa, haït táûp thãø giæîa giåì nghiãm tuïc.
4. Khäng tæû yï boí hoüc, boí tiãút, ra khoíi khu væûc træåìng trong buäøi hoüc, khäng leo lãn lan can cuía træåìng, khäng bäi báøn, viãút báûy lãn tæåìng, baìn ghãú, baíng âen.
5. Khäng phaï hoaûi tæåìng raìo khuän viãn træåìng, caïc raìo cáy, khäng ngàõt hoa, beí caình cáy xanh, cáy caính cuía nhaì træåìng.
6. Khäng âæåüc uäúng ræåüu, bia, huït thuäúc laï, noïi tuûc chæíi thãö, khäng duìng gáûy, que, gaûch, âaï âuìa nghëch, âaïnh .
7. Phoìng hoüc, cáöu thang, haình lang phaíi âæåüc vãû sinh saûch seî haìng ngaìy, baìn ghãú âæåüc sàõp xãúp goün gaìng, ngay ngàõn. Duûng cuû træûc nháût, raïc thaíi phaíi boí âuïng nåi quy âënh. Tham gia âáöy âuí, têch cæûc caïc buäøi lao âäüng cuía nhaì træåìng.
8. Caïc chi âäüi phaíi theo doîi lëch træûc cáöu thang, lëch træûc chaìo cåì âãø thæûc hiãûn täút nhiãûm vuû âæåüc giao. Âäüi cåì âoí laìm viãûc nghiãm tuïc, cäng bàòng, chênh xaïc.
9. Phaíi coï yï thæïc baío vãû taìi saín chung, khi ra khoíi låïp phaíi tàõt quaût, tàõt âiãûn, khoaï phoìng.
10. Khäng âæåüc ruí rã läi keïo keí xáúu vaìo khu væûc træåìng laìm máút an ninh tráût tæû. Khi phaït hiãûn nhæîng sai phaûm vãö näüi quy phaíi baïo cho tháöy, cä giaïo.
HIÃÛU TRÆÅÍNG T/M LIÃN ÂÄÜI
TPT ÂÄÜI
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓