Chào mừng quý vị đến với website của Lê Thanh Tùng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch hội trại 26.3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:33' 27-07-2010
Dung lượng: 10.2 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
ÂÄÜI TNTP HÄÖ CHÊ MINH
LIÃN ÂÄÜI TRÆÅÌNG THCS HÆÅÏNG HIÃÛP

KÃÚ HOAÛCH
(V/v täø chæïc häüi traûi chaìo mæìng 74 nàm ngaìy thaình láûp Âoaìn 26/3)

Thæûc hiãûn chuí træång cuía HÂÂ Huyãûn Âakräng vaì Træåìng THCS Hæåïng Hiãûp vãö viãûc täø chæïc häüi traûi chaìo mæìng ngaìy thaình láûp Âoaìn 26/3. Trãn cå såí nhiãûm vuû maì nhaì træåìng giao cho Liãn Âäüi xáy dæûng kãú hoaûch hoaût âäüng nhæ sau:
I. MUÛC ÂÊCH YÃU CÁÖU
Häüi traûi 26/3 âæåüc diãùn ra vaìo thåìi âiãøm maì tuäøi treí huyãûn nhaì noïi riãng, tuäøi treí toaìn quäúc noïi chung hæåíng æïng hoaût âäüng thaïng thanh niãn vaì thi âua chaìo mæìng 74 nàm ngaìy sinh nháût Âoaìn 26/3. Thäng qua hoaût âäüng âoï nhàòm:
- Náng cao nháûn thæïc, giaïo duûc cho thãú hãû treí hiãøu biãút sáu sàõc hån vãö täø chæïc Âoaìn TNCS Häö Chê Minh, vãö truyãön thäúng quyï baïu cuía Âoaìn, cuía quã hæång âáút næåïc.
- Taûo tinh tháön âoaìn kãút, gàõn boï, tæång thán, tæång aïi cho tuäøi treí.
- Taûo sán chåi laình maûnh vaì bäø êch cho Âoaìn viãn,TTN hoüc sinh.
II. CHUÍ ÂÃÖ CUÍA HÄÜI TRAÛI
"Chaìo mæìng 74 nàm ngaìy sinh nháût Âoaìn"
III. NÄÜI DUNG
1. Hoaût âäüng chênh: Täø chæïc häüi traûi
2. Quy mä: Táút caí caïc chi âäüi trong Liãn âäüi.
3. Thåìi gian: 2 ngaìy (tæì 7h ngaìy 25/3/2005 âãún 16h ngaìy 26/3/2005).
4. Taûi sán váûn âäüng cuía træåìng THCS Hæåïng Hiãûp.
IV. LÆÛC LÆÅÜNG THAM GIA
*. Gäöm: 14 traûi (trong âoï coï 01 traûi chè huy vaì 13 traûi cuía 13 Chi âäüi).
*. Säú læåüng traûi sinh: Coï 381 traûi sinh laì hoüc sinh, 13 giaïo viãn chuí nhiãûm vaì táút caí Âoaìn viãn giaïo viãn trong nhaì træåìng ( caïc ÂV giaïo viãn âæåüc phán cäng phuû traïch caïc Chi âäüi cuìng våïi GVCN Låïp).
* Trang phuûc cuía traûi sinh: Traûi sinh àn màûc goün gaìng, saûch âeûp coï aïo tràõng, quáön xanh, khàn quaìng, muî calä, huy hiãûu Âoaìn (âäúi våïi Âoaìn Viãn).
V. QUY MÄ TRAÛI
Traûi chè huy BTC tæû laìm, traûi cuía caïc chi âäüi âæåüc laìm theo kiãøu muìa heì, räüng raîi, thoaïng maït âuí âãø cho traûi sinh sinh hoaût, trang trê âeûp, maìu sàõc phong maìn haìi hoaì, maïi che bàõt buäüc phaíi laìm theo maìu xanh rin. Cäøng traûi phaíi coï tãn theo thæï tæû âaî boïc thàm tæì træåïc.
VI. MÄÜT SÄÚ HOAÛT ÂÄÜNG DIÃÙN RA TRONG HÄÜI TRAÛI.
1. Troì chåi låïn: + Truyãön tin ( bàòng Morse, cåì Semarfore)
+ Dáúu âi âæåìng
+ Máût thæ
2. Cuäüc thi : + Càõm hoa
+ Veî tranh
3. Troì chåi vaì caïc män thi âáúu thãø thao:
+ Troì chåi: Âäø næåïc vaìo chai, nhaíy bao bäú, xe âaûp cháûm.
+ Caïc män thãø thao: Keïo co, âáøy gáûy, nhaíy cao, báût xa, nhaíy xa.
(caïc män thi âãöu coï âiãöu lãû cuû thãø)
4. Thi càõm traûi nhanh: BTC seî tiãún haình thi càõm traûi nhanh âäúi våïi caïc chi âäüi (traûi âæåüc âaïnh giaï cao laì traûi âæåüc hoaìn thaình trong voìng 10 phuït, âeûp,væîng chàõc, âuïng thao taïc kyí thuáût).
5. Thi traûi âeûp: BTC seî tiãún haình 03 voìng cháúm traûi trong suäút quaï trçnh diãùn ra häüi traûi ( Traûi âæåüc âaïnh giaï cao laì traûi âuïng theo yãu cáöu, vãû sinh khuän viãn traûi saûch seî, traûi sinh tham gia âäng âuí vaìo caïc hoaût âäüng táûp thãø vaì coï yï thæïc täø chæïc kyí luáût cao).
6. Læîa traûi, muïa haït táûp thãø, giao læu vàn nghãû: Mäùi chi âäüi táûp luyãûn mäüt tiãút muûc vàn nghã,û våïi chuí âãö ca ngåüi quã hæång, âáút næåïc, ca ngåüi truyãön thäúng Âoaìn, ca ngåüi Âaíng, Baïc Häö. Riãng chi âäüi 7A táûp thãm baìi nhaíy læía.
7. Mit tin kyí niãûm:
BTC seî täø chæïc buäøi mit tin chaìo mæìng 74 nàm ngaìy sinh nháûtt Âoaìn.
VII. TRAÏCH NHIÃÛM CUÍA CAÏC CHI ÂÄÜI THAM GIA.
Âáy laì häüi traûi coï yï nghéa to låïn, mang âáûm truyãön thäúng cuía Âoaìn. Âäöng thåìi taûo âæåüc sán chåi bäø êch Âoaìn viãn, TTN hoüc sinh. Vç váûy traïch nhiãûm cuía mäùi âån vë vaì traûi sinh tham gia phaíi nãu cao traïch nhiãûm, yï thæïc täø chæïc kyí luáût. Xáy dæûng âæåüc tinh tháön thán aïi, âoaìn kãút, gàõn boï vaì taûo khäng khê thi âua säi näøi trong quaï trçnh hoaût âäüng cuía häüi traûi.
VIII. THI ÂUA KHEN THÆÅÍNG, KYÍ LUÁÛT.
1. Khen thæåíng:
Càn cæï theo quy chãú vaì näüi dung chæång trçnh hoaût âäüng cuía häüi traûi.
*. BTC seî cháúm âiãøm thi âua vaì trao giaíi thæåíng
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓